Malam Nisfu Sya’ban 1435 / 2014

Malam Nisfu Sya’ban 2014 atau 1435 H ini insya Allah akan jatuh pada malam Jum’at, atau Kamis tanggal 12 Juni 2014 malam. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan di bulan Sya’ban ini. Yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak puasa.  Tapi ketika malam nisfu Sya’ban, ada doa khusus yang biasa dibaca oleh kaum muslimin.
Inilah doa malam Nisfu Sya’ban:

ﺍﻟَّﻠﻬُﻢَّ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍْﻟﻤَﻦِّ ﻭَ ﻻَ ﻳُﻤَﻦُّ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍْﻟﺠَﻼَﻝِ ﻭَ ﺍْلإِﻛْﺮَﺍﻡِ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﻄّﻮْﻝِ ﻭَ ﺍْلإِﻧْﻌَﺎﻡِ ﻻَ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻻّ أَﻧْﺖَ ﻇَﻬْﺮَ ﺍﻟﻼَّﺟِﻴْﻦَ ﻭَﺟَﺎﺭَ ﺍْﻟﻤُﺴْﺘَﺠِﻴْﺮِﻳْﻦَ ﻭَ أَﻣَﺎﻥَ
ﺍﻟْﺨَﺎﺋِﻔِﻴْﻦَ . ﺍﻟّﻠﻬَﻢَّ إِﻥْ ﻛُﻨْﺖَ ﻛَﺘَﺒْﺘَﻨِﻰ ﻋِﻨْﺪَﻙَ ﻓِﻲ أُﻡِّ ﺍْﻟﻜِﺘَﺎﺏِ ﺷَﻘِﻴًّﺎ أَﻭْ ﻣَﺤْﺮُﻭْﻣًﺎ أَﻭْ ﻣَﻄْﺮُﻭْﺩًﺍ أَﻭْ ﻣُﻘْﺘَﺮًّﺍ عَلَيَّ ﻓِﻰ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕِ ﻓَﺎﻣْﺢُ. ﺍﻟّﻠﻬُﻢَّ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻓِﻲ أُﻡِّ ﺍْﻟﻜِﺘَﺎﺏِ ﺷَﻘَﺎﻭَﺗِﻲ ﻭَ ﺣِﺮْﻣَﺎﻧِﻲ ﻭَ ﻃَﺮْﺩِﻱ ﻭَ ﺍﻗْﺘِتَﺎﺭِ ﺭِﺯْﻗِﻲْ ﻭَ أَﺛْﺒِﺘْﻨِﻰ ﻋِﻨْﺪَﻙَ ﻓِﻲ أُﻡِّ ﺍْﻟﻜِﺘَﺎﺏِ ﺳَﻌِﻴْﺪًﺍ ﻣَﺮْﺯُﻭْﻗًﺎ ﻣُﻮَﻓَّﻘًﺎ ﻟِﻠْﺨَﻴْﺮَﺍﺕِ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻗُﻠْﺖَ ﻭَ ﻗَﻮْﻟُﻚَ ﺍْﻟﺤَﻖُّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚَ ﺍْﻟﻤُﻨَﺰَّﻝِ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺍْﻟﻤُﺮْﺳَﻞِ ﻳَﻤْﺤُﻮ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَ ﻳُﺜْﺒِﺖُ ﻭَ ﻋِﻨْﺪَﻩُ أُﻡُّ ﺍْﻟﻜِﺘَﺎﺏِ. ﺍِﻟَﻬِﻲْ ﺑِﺎﻟﺘَّﺠَﻠِّﻰ ﺍْلأَﻋْﻈَﻢِ ﻓِﻲ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟﻨِّﺼْﻒِ ﻣِﻦْ ﺷَﻬْﺮِ ﺷَﻌْﺒَﺎﻥَ ﺍْﻟﻤُﻜَﺮّﻡَ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻳُﻔْﺮَﻕُ ﻓِﻴْﻬَﺎ ﻛُﻞُّ أَﻣْﺮٍ ﺣَﻜِﻴْﻢٍ ﻭَ ﻳُﺒْﺮَﻡُ. ﺍِﺻْﺮِﻑْ ﻋَﻨِّﻲ ﻣِﻦَ ﺍْﻟﺒَﻼَﺀِ ﻣَﺎ أَﻋْﻠَﻢُ ﻭَ ﻣَﺎ ﻻَ أَﻋْﻠَﻢُ ﻭَأَﻧْﺖَ ﻋَﻼَّﻡُ ﺍْﻟﻐُﻴُﻮْﺏِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎ أَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴْﻦَ ﻭَﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ .

ﺍﻣﻴﻦ

“ALLAAHUMMA YAA DZAL MANNI WALAA YUMANNU ‘ALAIKA YAA DZAL JALAALI WAL IKRAAM, YAA DZATH THAULI WALIN’AAM, LAA ILAAHA ILLAA ANTA, DHAHRAL LAAJIIN, WA JAARUL MUSTAJIIRIIN, WA AMAANUL KHAA IFIIN, ALLAAHUMMA IN KUNTA KATABTA NII ‘INDAKA FII UMMIL KITAABI SYAQIYYAN AW MAHRUUMAN AW MATHRUUDAN AW MUQTARRAN ‘ALAYYA FIR RIZQI, FAMHULLAA HUMMA BI FADLLIKA SYAQAAWATII WA HIRMAANII WA THARDII WAQ TITAARI RIZQII WA ATS-BITNII INDAKA FII UMMIL KITAABI SA’IIDAN MARZUUQAN MUWAFFAQALLIL KHAIRAAT. FA INNAKA QULTA WA QAULUKAL HAQQU FII KITAABIKAL MUNAZZALI ‘ALAA NABIYYIKAL MURSALI, YAMHUL LAAHUMAA YASYAA U WA YUTSBITU WA ‘INDAHUU UMMUL KITAAB. ILAAHII BITTAJALLIL AA’DHAMI FII LAILATIN NISHFI MIN SYAHRI SYA’BAANIL MUKARRAMIL LATII YUFRAQU FIIHAA KULLU AMRIN HAKIIM WA YUBRAM, ISHRIF ‘ANNII MINAL BALAA I MAA A’LAMU WA MAA LAA A’LAM WA ANTA ‘ALLAAMUL GHUYUUBI BIRAHMATIKA YAA ARHAMAR RAAHIMIIN.
Artinya:
Ya Allah, Dzat Pemilik anugrah, bukan penerima anugrah. Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai dzat yang memiliki kekuasaan dan kenikmatan. Tiada Tuhan selain Engkau: Engkaulah penolong para pengungsi, pelindung para pencari perlindungan, pemberi keamanan bagi yang ketakutan. Ya Allah, jika Engkau telah menulis aku di sisiMu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang celaka atau terhalang atau tertolak atau sempit rezeki, maka hapuskanlah, wahai Allah, dengan anugrahMu, dari Ummul Kitab akan celakaku, terhalangku, tertolakku dan kesempitanku dalam rezeki, dan tetapkanlah aku di sisimu, dalam Ummul Kitab, sebagai orang yang beruntung, luas rezeki dan memperoleh taufik dalam melakukan kebajikan. Sunguh Engkau telah berfirman dan firman-Mu pasti benar, di dalam Kitab Suci-Mu yang telah Engkau turunkan dengan lisan nabi-Mu yang terutus: “Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendakiNya dan di sisi Allah terdapat Ummul Kitab.” Wahai Tuhanku, demi keagungan yang tampak di malam pertengahan bulan Sya’ban nan mulia, saat dipisahkan (dijelaskan, dirinci) segala urusan yang ditetapkan dan yang dihapuskan, hapuskanlah dariku bencana, baik yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui. Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, demi RahmatMu wahai Tuhan Yang Maha Mengasihi. Semoga Allah melimpahkan solawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Amin.”
Sebelum membaca doa malam Nisfu Sya’ban ini, amalan yang biasa dilakukan adalahsetelah shalat Maghrib membaca surat Ya Sin sebanyak 3 x. Masing-masing diniati sebagai berikut:
Yang pertama: mohon agar diberi umur panjang untuk bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah.
Yang kedua: Mohon diberi rezeki yang berkah dan halal sebagai bekal dalam beribadah kepada Allah.
Yang ketiga: Mohon dikuatkan imannya dan mati dalam keadaan khusnul khotimah.
Itulah amalan dan doa malam nisfu Sya’ban sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Majmu’ Syariif. Semoga bermanfaat.